some_text

Archive
Inserció sociolaboral

La Dra. Anna Mata, membre del GRASE, renova com a membre del Grup d’Experts del Departament de Drets Socials de la Generalitat per a temes de diagnòstic social.

Concretament treballarà en el nou projecte (2023-2025)  per la Implementació complerta de l’eina de Diagnosi Social (SSM-CAT) a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) de Catalunya. La implementació de l’eina es realitzarà als diferents Serveis Especialitzats i a les Entitats del Tercer Sector. L’objectiu és avançar vers una eina comuna de suport al diagnòstic social.

6363f090-be50-4b6e-a2f8-4ad7289eef37
Read More

El dia 17 de maig de 2018 amb la defensa del seu treball de tesi : “Los temporeros de origen extranjero en las comarcas de Ponent: mercado de trabajo y migración”.

 

28457b08-188a-477f-8d55-d0e42eb64d42

 

Aquesta tesi doctoral analitza l’arribada de treballadors procedents de diferents parts del món que troben en els llocs de treballs rurals l’oportunitat d’entrar al mercat laboral espanyol. Aquesta situació té especial rellevància en les comarques de Ponent. Amb l’afany de descriure aquesta situació la recerca analitza detallar les característiques d’aquest mercat laboral, explorant la realitat dels seus ocupadors i, especialment, dels seus treballadors coneguts habitualment com temporers. Per aconseguir aquesta finalitat en aquest estudi es combina la metodologia quantitativa amb la qualitativa. Es planteja com a objecte d’estudi l’organització que fan els empresaris de les contractacions de treballadors i les característiques definitòries dels temporers, dels seus treballs i dels seu procés migratori.

b93d5e15-b570-48cb-832c-e092aae4026f

Read More

El professor Xavier Pelegrí investigador del GRASE ha estat nomenat director de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la UdL.
Aquesta Oficina, que depèn del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, va nèixer amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania envers la situació de desigualtat, existent en les relacions Sud-Nord.

pelegri_bn“La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l’educació allà on més la necessiten, tot fomentant valors de solidaritat basats en l’enriquiment mutu” (article 6.3)

Read More

Alcarràs. Central deL’Observatori Permanent de la Immigració de la Universitat de Lleida dóna a conèixer els resultats d’una enquesta a empresariat (realtizada entre maig i juliol de 2014) en la que es posa de manifest la major confiança que tenien els empresaris de les comarques de Lleida (una mostra de 500) en l’economia lleidatana, en comparació a la catalana i espanyola. També s’indica que les empreses de major nombre de treballadors i les que exporten són les més optimistes respecte l’increment de la contractació, l’augment de les comandes i les exportacions.

Per aprofundir en els resultats consultar: Informe empresariat OPI 2015

Read More

Alcarràs. Central de

El treball que es presenta és el resultat d’una enquesta a representants d’empreses de les comarques de Lleida amb una facturació superior al milió d’euros. L’enquesta es va realitzar del 15 de maig al 15 de juliol de 2014.

A partir de la població existent a les comarques de Lleida del citat perfil, la mostra amb què s’ha treballat és de 500 representants d’empreses de Lleida i que representa un error estadístic baix, ±3,5, en la situació de p = q = 50% i amb un marge de confiança del 95,5%.

El més destacable és que el 34,8% dels representants de l’empresariat consideren que la immigració ha influït de forma positiva, tot i que la valoració negativa se situa en un 27,8% de les persones enquestades. En tercer lloc, amb el 19,8% trobem la resposta “depèn”.

Com es pot llegir en la síntesi de l’informe adjunta a aquesta notícia, els principals arguments donats pels enquestats tant per considerar que té influència positiva com negativa es relacionen amb el mercat laboral.

Les conclusions més rellevants es poden trobar en el document adjunt: Empresariat i immigració

Read More